Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile belediyelerde, diğer mahalli idarelerde, Sağlık Bakanlığı’nda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ve kapsamdaki diğer idarelerde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçişleri ile ilgili başvuru süresi deprem nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştı. Talepte bulunan sözleşmeli personelin kadrolara atanma işlemleri de 28 Nisan 2023 Cuma gününe (bu tarih dahil) kadar sonuçlandırılacak.

ŞARTLARI SAĞLAYAN GEÇECEK 

Sözleşmeli personelinden kadroya geçmek için; belli kurumlarda (kamuda, belediyelerde, Sağlık Bakanlığı vb. kurumlarda) 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmak, 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi devam ediyor olmak ve 31 Mart 2023’den (bu tarih dâhil) önce kadroya geçme talebinde bulunma şartları aranıyor.

UNVANLARI NASIL BELİRLENECEK? 

Belediyelerde kadroya geçecek olanlar; sözleşmeli olarak görev yaptığı unvanına karşılık gösterilen memur kadrolarına atanacak. Örneğin; sözleşmesi tekniker olarak görev yapan kişi mühendislik mezunu da olsa, tekniker kadrosuna atanacak. Kamuda sözleşmeli personel atanacakları kadro unvanları belirlenirken 123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri dikkate alınacak.

ADAY MEMURLUK SÜRECİ 

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memur kadrolarına geçenler, normal devlet memurluğuna atananlar gibi aday memurluk sürecine tabi tutulmadan, doğrudan asil memur olarak memur kadrolarına atanacaklar. Yani bunlarda aday memurluk süreci uygulanmayacak.

SİGORTALILIK STATÜSÜ 

Kadroya geçecek sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subay, vekil öğretmen, vekil imam, açıktan vekil memurluk gibi kısa süreli görevler de dahil olmak üzere bir gün de olsa Emekli Sandığı’na tabi çalışması bulunanların sigortalılık tescilleri, 5434 sayılı Kanun, ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra memur olanların ise 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık tescillerinin yapılacak.

SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kadroya geçen sözleşmeli personelin bu statüde geçmiş hizmet sürelerinin tamamı öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak şartıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde, dolayısıyla kıdemlerinde ve maaşlarının hesaplanmasında değerlendirilecek. Özelde veya kamuda geçen diğer sigortalılık süreleri de, hizmet sınıflarına ve unvanlarına göre kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilebilecek.

YILLIK İZİN HESABI 

Memurların yıllık izin kullanmaya başlayabilmeleri için genel olarak en az bir yıl kamu hizmetlerinin bulunması gerekiyor. Hizmeti 10 yıla kadar olanların yıllık 20 gün, 10 yıldan fazla olanların ise yıllık 30 gün yıllık izin hakları bulunuyor. Memur kadrosuna geçenlerin sözleşmeli olarak geçen süreleri, yıllık izinin hesaplanmasına esas kıdem olarak dikkate alınacak. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memuriyetine geçenlerin 2022 yılına ait kullanılmayan yıllık izin süreleri varsa 2023 yılına devredilecek.

İLAVE KADEME VERİLECEK Mİ? 

Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı

Memurlardan son sekiz yıl içinde disiplin cezası uygulanmamış olanlara ilave bir kademe veriliyor. Memur kadrosuna geçen sözleşmeli personelin intibakları yapılırken sözleşmeli personel statüsünde geçen çalışma süreleri, bir kademe verilmesine ilişkin son sekiz yıl hesabında dikkate alınmıyor. Ancak bu konuda yargı kararları, genellikle kişiler lehine sonuçlanıyor. Hatta Kamu Denetçiliği Kurumunun da(Ombudsmanlık) konu ile ilgili olumlu kararları bulunuyor.

BAŞKA KURUMLARA GEÇEBİLECEKLER Mİ? 

Kadroya geçen sözleşmeli personelin başka kurumlara naklen atanmalarında kamu kurumları ile belediyeler arasında farklı uygulamaya gidildi. Genel kamu kurumlarında kadroya geçenler; sözleşmeli personel olarak geçen süreleri de dâhil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere naklen atanamayacak. İstisna olarak dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların, söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerlerinin değiştirilebilecek. Ancak genel kamu kurumlarında kadroya geçenlerden ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmelerde, kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalarda, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda ve kişilerin memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla kurum içinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılacak atamalarında, dört yıllık süre kıstı uygulanmayacak.

BELEDİYELERDE DURUM 

Mahalli idarelerde memur kadrolarına geçen sözleşmeli personelin, sadece mahalli idarelere naklen memur olarak geçmesi mümkün olacak. Ancak mahalli idarelerde kadroya geçenlerden ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler ile kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atanmalarında bu kısıtlama olmayacak.

TAZMİNAT ÖDENECEK Mİ? 

Sözleşmeli iken memur kadrolarına geçenlere, sözleşmeli, olarak geçen çalışma süresi için iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bunlara varsa önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç olmak üzere, kadroya geçtiği tarihte iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, daha sonra emekli ikramiyesi hesaplanmasında geçerli hizmet süresi olarak dikkate alınacak.

GÖREVDE YÜKSELME... 

Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde gerekli hizmet süresi, öğrenim durumu gibi genel şartları sağlamaları yanında, kadro unvanları için belirlenmiş sürelerde alt görevlerde çalışma şartı da aranıyor. Kadroya geçenlerin sözleşmeli statüdeki geçen süreleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girmelerinde ve bu kapsamdaki diğer uygulamalarda alt görevlerde geçmiş süre olarak kabul ediliyor.

Editör: Türkiye Kulisi