Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Komisyon ve genel kurul aşamalarının ardından yasalaşması öngörülen pakette yer alan düzenlemelere göre konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilecek.

Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyalarının, haczi caiz olmayan mallar arasına alınması sağlanıyor. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması açıkça yasaklanacak.

Uyuşturucuyla ilgili suç ve cezalar

Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek ceza kapsamına alınacak.

Böylelikle bu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırının, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılması planlanıyor.

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanacak.

El konulan maddenin uyuşturucu olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddeler imha edilebilecek.

Denetimli serbestlik süreci daha etkin işletilebilecek

Pakette, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor.

Tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanacak.

Cumhuriyet savcısının, şüphelinin erteleme süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanacak ve bu kararın kolluk birimlerince de bizzat şüpheliye tebliğ edilmesine imkan tanınacak.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'na madde eklenmesi planlanıyor

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'na eklenen maddeyle, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirilecek ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek.

Maliye, çok harcayan ancak vergi vermeyenlerin peşine düştü Maliye, çok harcayan ancak vergi vermeyenlerin peşine düştü

Uyuşturucu bağımlıları için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenmesine imkan tanınacak.

Uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu hususta personel görevlendirilmesi yönünde düzenleme yapılacak.

Avukatlık ve Adli Yardım Sistemine ilişkin düzenlemeler

Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenlenecek.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.

Arabuluculuğa ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'nin, iç hukuka uyumunun sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Göçmen kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Göçmen kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Kanunun ek 12. maddesi kapsamına alınacak. Böylelikle, göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak.

Adli işlemler çerçevesinde "yurt dışına çıkamamak" şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınacak.

Savunma sanayisine ilişkin düzenlemeler

Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınacak.

Pakette, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılması da öngörülüyor.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri de iki hafta olarak düzenlenecek.

Editör: Türkiye Kulisi