Taşınmaz sahibinin bir gayrimenkulü kullanılması amacıyla kiraya vermesini ve kiracının da bu kullanıma karşılık bir bedel ödemeyi üstlendiğini belirten belgeye kira sözleşmesi veya kira kontratı adı verilir.

Kira Sözleşmesi Doldururken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kira kontratı imzalamadan önce karşınızdaki kişinin mülk sahibi olup olmadığından emin olun.

Eğer karşınızdaki kişi taşınmaz sahibi değilse noter aracılığı ile verilmiş bir vekaleti olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Kira kontratında yazan adres ile kiralayacağınız mülkün adresinin aynı olduğundan emin olun.

Gelecek dönemlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına kira başlangıç dönemini ve kira artış dönemini kesin olarak belirlemekte fayda var.

Kira kontratında hem kiralayan kişinin hem de mülk sahibinin T.C. kimlik numarası yer almalıdır.

Eğer bir kefiliniz varsa kira kontratını kefiller huzurunda imzalamalısınız. Kira kontratının her sayfasında her iki tarafın da imzası yer almalıdır.

Kira kontratına, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve paranın ne şekilde yatırılacağını detaylı bir şekilde yazın.

Kira bedeli havale veya EFT olarak gönderilecekse “2023 Yılı Eylül Ayı Kira Bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

Kira kontratında depozitonun ne için verildiği ve hangi şartlarda iade edileceği kesin bir dille belirtilmelidir.

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Feshedilir?

Normal şartlarında taşınmazın kiralanmasının üzerinden 10 yıl geçmemişse sözleşme feshi ancak kiracı tarafından gerçekleştiriliyor.

Kiracının, sözleşme sona ermeden minimum 15 gün önce yazılı olarak mülk sahibine bildirimde bulunması gerekiyor.

Aksi takdirde sözleşmenin süresi önemli olmaksızın sözleşme 1 yıl daha uzamış oluyor.

Kiralayanın sözleşmeyi feshedebilmesi için sözleşmenin süresinin 10 yılı doldurması şart. Ayrıca bazı istisnai durumlar da kira sözleşmesi feshi için ev sahibine imkân tanıyor.

En sık karşılaşılan durum kiracının taşınmazı kötüye kullanması olarak biliniyor.

Komşuların rahatsızlık duyması, kiralanana zarar verilmesi ya da kiranın geciktirilmesi gibi nedenlerle sözleşme feshedilebiliyor.

Kiracının gayrimenkulü kötüye kullanması söz konusu değilse mülk sahibinin kiracıyı çıkarması için kiralananın tadilata ihtiyaç duyması ya da mülk sahibi tarafından kullanılacak olması neden gösterilebiliyor.

Tadilat kaynaklı tahliye için konutun tadilatsız oturulamayacak durumda olması gerekiyor.

Ev sahibinin kiralanan konuta kendisinin ya da birinci derece bir yakının ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek tahliyeyi talep etmesi durumunda ise konutun 3 yıl boyunca bir başkasına kiralanması mümkün olmuyor.

Kira Sözleşmesinin Feshinde Haklı Gerekçeler:

Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Yabancıya Konut Satışında Alt Sınır Yükseldi Yabancıya Konut Satışında Alt Sınır Yükseldi

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar

Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Burada öngörülemez ve katlanılamaz bir gelişmeyle karşılaşan taraf, kira sözleşmesini, diğer tarafın erken fesihten ötürü doğacak zararlarını belli ölçüde tazmin etmek suretiyle sona erdirebilecektir. Burada hâkim fesih talebinin geçerli olup olmadığını değerlendirecek ve durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını olayın niteliğine göre belirleyecektir.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir. Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.

Kiracının ölmesi durumunda kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez ve mirasçıları kira sözleşmesini mirasla birlikte (elbirliği halinde) devralırlar ve sözleşmenin tarafı olurlar. Mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler. Bu yöntemle fesih hem belirli hem de belirsiz süreli işyeri kirası sözleşmelerinde mümkündür.

Editör: Türkiye Kulisi