Eğer konteyner ev, arazide temel betonuna sabitlenmiş, kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmış ise yapı statüsüne girer ve ruhsat alınması gerekir.

İmar Kanununun 5. maddesinde ruhsat gerektiren yapı ve bina şu şekilde tanımlanmıştır:

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat (geçici), resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik (hareketli) tesislerdir.

Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.

Kanun kapsamında konteyner ev taşınabilir nitelikte olsa da tanım içerisinde muvakkat (geçici) yapı sınıfına girmektedir.

Bu nedenle bahçenize, arsanıza veya kendi mülkünüz olan tarlaya konteyner ev koymadan önce gerekli izinler için ilgili mercilere başvurmanız gerekmektedir.

Ruhsat veya izin için başvurulacak ilgili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bunun dışında kalan köy gibi yerlerde ise valiliktir.

İllerde valilikler adına bu işlemleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri yürütmektedir. 

Konteyner Ev İçin İstenen Evraklar

Konteyner ev ruhsat izni için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır;

Tapu Belgesi

Ruhsat izni için Başvuru Dilekçesi

İmar Durum Belgesi – İlgili Belediyeden alınacak

Kirada Artış Enflasyonu Solladı Kirada Artış Enflasyonu Solladı

Aplikasyon Belgesi – Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak

Mimari Odası’ndan onaylanmış Mimari Proje

Sicil Belgesi – Mimari Odası’ndan alınacak

Elektrik Tesisatı Proje Onayı – Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınacak

Sıhhi Tesisat Projesi onayı – Makine Mühendisleri Odası’ndan onaylı.

Zemin Etüt Raporu

Editör: Türkiye Kulisi