Kiralananın teslimi için düzenlenecek anahtar teslim tutanağında; kiralanana ait anahtarların kiraya verene veya vekil ya da yetkili temsilcisine iade edildiğinin ve tarihin yazılması yeterli olacaktır.

Bu durumda kiracı kiralanana ilişkin teslim borcunu yerine getirdiğini ispat edebilir. Bununla birlikte anahtar teslim tutanağında şu unsurlar da yer alabilir;

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin de yazılarak sözleşmenin kiraya veren ve kiracı tarafından karşılıklı olarak feshedildiği.

Kiralananın, kiracı ve kiraya veren tarafından birlikte gezildiği, boyalı-boyasız olduğu, temiz ve boş olduğunun görüldüğü.

Kira sözleşmesinde yazılmış olunan demirbaş listesinin kontrol edildiği, varsa eksikliklerin düzenlenmesi,

Kira ilişkisinin başlangıcında kiraya verene verilen depozito var ise bu depozitonun iade edildiği veya hangi tarihte iade edileceği,

Taraflar arasında hukuki süreçler; icra takibi, tahliye davası, kira tespit davası vb. hakkında ne kararlaştırıldığı,

Kiracının bakiye kira borcu var ise ya da kiracının fazla ödediği kira parasının ne olacağı

Anahtar teslim tutanağına yazılabilir.

Anahtar Teslim Tutanağı Düzenlenmezse Ne Olur?

Anahtar teslim tutanağı düzenlenmediği durumlarda kiraya veren ve kiracı arasında meydana gelen bir uyuşmazlık söz konusu ise; kiralananın iade edildiğini ispat külfeti kiracıdadır.

Kiracı kiraya veren veya vekili ya da yetkili temsilcisinden yazılı şekilde anahtar teslim tutanağı almadığı takdirde kira ilişkisinin devam ettiği kabul edilmektedir.

Kira ilişkisinin anahtar teslim tutanağı ile sona ermediği durumda kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

Bu durumda kiracı kullanmadığı daire veya işyeri için kira borcuna dayalı olarak icra takibi veya dava ile karşı karşıya gelebilir.

Anahtar teslim tutanağı olmadan kiralananın iadesi halinde kiraya veren açısından ise hukuki risk oldukça büyüktür.

Çünkü kiraya veren kiralananın kiracı tarafından kendisine teslim edildiğini ispat edemediği takdirde; konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık ya da güveni kötüye kullanma suçlaması ile karşılaşabilir.

Kiracının kiralanan daire veya işyerini iade etmek istemesine rağmen kiraya verenin anahtar teslim tutanağı imzalamaktan kaçınması halinde ise anahtarların bırakılacağı bir yerin tayini için mahkemeden tevdi mahalli tayini için talepte bulunulmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/583 Esas ve 2014/269 Karar sayılı 12/03/2014 tarihli kararı;

Taraflar arasındaki uyuşmazlık kiralananın tahliye edilip edilmediği, edilmiş ise hangi tarihte anahtarların teslim edildiği konusundadır. Kiralanana ait anahtarın teslim edildiğinin kiracı tarafından kanıtlanması gerekir. Davalı 02.10.2010 tarihinde tahliye ettiğini ve anahtarı da 09.10.2010 tarihinde davacıya teslim ettiğini savunmuş ise de bu iddiasını yazılı belge ile kanıtlayamamıştır.

Anahtar Teslim Tutanağı Örnekleri

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği - 1

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

..... tarihli yazılı 6 ay süreli kira sözleşmesi uyarınca, kiracı .....’nın kullanımında bulunan ..... adresinde bulunan mecur, bugün itibariyle kiraya veren .....’a tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş ve anahtarlar kendilerine tevdi olunmuştur.

.....-TL(..... Türk Lirası) tutarındaki depozito bedeli kiracı ..... tarafından teslim alınmıştır.

Taraflar işbu kira sözleşmesi hükümleri yönünden birbirlerini karşılıklı ve gayrıkabili rücu olarak tamamen İBRA ettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler. 

KİRAYA VERENKİRACI

TEMOBİR, Sektör Temsilcileri ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi TEMOBİR, Sektör Temsilcileri ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği - 2

FESIHNAME VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

Tarih                                       :

Kiracı                                      :

Kiraya Veren                          :

Konutun Adresi                      :

Konutun içindeki eşyalar       :

Kira Sözleşmesinin Tarihi/Süresi: ………. Tarihli / ….. Yıl Süreli Kira Sözleşmesi

Biz fesih edenler; aşağıda yer alan adreste konumlanmış gayrimenkul için belirsiz süreli kira sözleşmesi yapmıştık. Gördüğümüz lüzum üzerine işbu kira sözleşmesini fesih ediyoruz.

Taşınmaz, kiracı tarafından, içindeki eşyalar ile eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde teslim edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaza ait tüm anahtarlarda teslim edilmiştir.

Kira sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşması üzerine .....  tarihinde feshedilmiş olup bu tarihten itibaren 3 gün içinde kirayalanın konuta taktırmış olduğu ……….markalı klimanın bedelinden kalan 4850-TL’yi kiralayana ait ………………………………………….. iban numaralı hesabına kiraya veren ya da yetkili kılacağı diğer kişiler tarafından ödenecektir.

Yine fesih tarihinden itibaren 3 gün içinde kiraya veren konutun su kartına yüklenen paradan kullanılmayan kısmını tespit ederek kiralayana ait yukarıda yazılı iban numaralı hesabına kiraya veren ya da yetkili kılacağı diğer kişiler tarafından ödeyecektir.

Kiralayanın sözleşme başında ödediği ... TL depozito ücretinin .... TL’si ...... – .......  tarihleri arasındaki kira bedeline mahsup edilerek kalan ..... TL fesih tarihinden itibaren 3 gün içinde kiralayana ait yukarıda yazılı iban numaralı hesabına kiraya veren ya da yetkili kılacağı diğer kişiler tarafından ödenecektir.

Yazılı koşullar ve ödemeler tam anlamıyla süresinde yapıldıktan sonra tarafların birbirlerinden söz konusu kira sözleşmesine dayalı herhangi bir hak ve alacağının kalmadığını, birbirlerini karşılıklı olarak ibra ettiklerini, adı geçen sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini beyan ve kabulederler.

Taraflar iş bu kira kontratından dolayı birbirlerini yukarıda yazılı koşullar ve ödemeler süresinde yapılmak kaydıyla gayrikabili rücu ibra eyler.

KİRAYA VERENKİRACI

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği - 3

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

  1. ..... adresinde mukim kiracı ..... ile mecurun maliki ..... işbu anahtar teslim tutanağının taraflarını oluşturur.

……. tarihli kira sözleşmesi uyarınca, kiracı .....ın kullanımında bulunan ..... adresinde bulunan mecur ..... tarihi itibariyle kiraya veren ..... na boş olarak (kiracı kişisel tüm eşyalarını alarak) teslim edilmiş ve anahtarlar kendilerine tevdi olunmuştur.

Kiraya verenin kira ilişkisinden doğan diğer tüm hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla işbu tutanak imzalanmıştır. (tarih)

KİRAYA VERENKİRACI

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği - 4

TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM ALMA TUTANAĞI

TARİH:

KİRACI :

KİRAYA VERENLER :

TAŞINMAZIN ADRESİ:

TAHLİYE TARİHİ :

Yukarı bilgileri verilen taşınmaz, tarafların anlaşması üzerine akdedilen sözleşmedeki süreye göre kiralanmıştır. Taraflar kira sözleşmesini ifa imkansızlığı sebebiyle .......  tarihinden geçerli olmak üzere karşılıklı feshetmişlerdir. Sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde kiralanan taşınmaz eşyasız ve boş bir şekilde teslim edileceği hususunda anlaşılmıştır. Kira veren ya da vekaleten temsil eden kişi mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle sözleşmenin fesih tarihi ve tahliyeye kadar geçen süre boyunca herhangi zararın bulunmadığını ve kira borcunun bulunmadığını kabul etmiştir. Kiraya veren veya vekaleten temsil yetkisine sahip olan kişi taşınmazın eksiksiz, hasarsız, sözleşmede olduğu gibi boş bir şekilde olduğunu kabul ve beyan edip anahtarı teslim almıştır.

KİRAYA VERENKİRACI

Kaynak: BAL

Editör: Türkiye Kulisi